Grand World

 • phanthinu

  SSC Veteran

  Points: 203

  B?t d?ng s?n Phú Qu?c chua bao gi? h?t “hot”. Phú Qu?c luôn thu hút các nhà d?u tu b?t d?ng s?n vì d? hot c?a thiên du?ng d?o ng?c noi dây. Là d? án Condotel d?u tiên và duy nh?t t?i Bãi Dài - Ð?o Ng?c Phú Qu?c và s? du?c Vingroup ra m?t trong th?i gian s?p t?i, v?i l?i th? vu?t tr?i v? v? d?p t? nhiên, ti?m nang du l?ch hàng d?u c? nu?c. Bên c?nh dó, k? v?ng tang giá d?y ti?m nang, Condotel Vinpearl Phú Qu?c h?a h?n còn mang l?i l?i nhu?n d?m b?o cho ch? s? h?u nh? ho?t d?ng t? vi?c cho thuê l?i.

  Vì sao l?a ch?n Codotel Grand World Phú Qu?c

  Ch? d?u tu uy tín

  Condotel Grand World Phú Qu?c du?c d?u tu b?i t?p doàn Vingroup, hi?n dang là thuong hi?u BÐS Uy tín nh?t Vi?t Nam, v?i nhi?u s?n ph?m ngh? du?ng trên kh?p t? Nha Trang, Phú Qu?c, Ðà N?ng, H?i An, H? Long... Ti?m l?c tài chính v?ng b?n và chi?n lu?c kinh doanh d?ng b? góp ph?n nâng t?m uy tín cho Vingroup, các s?n ph?m BÐS ngh? du?ng vì th? cung h?a h?n mang d?n nh?ng co h?i d?u tu an toàn, h?p d?n & sinh l?i ?n d?nh.

  V? trí vàng d?t d?a

  Ti?p giáp Casino Corona - là casino d?u tiên và duy nh?t d?n hi?n t?i m? c?a cho ngu?i Vi?t vào choi.

  Li?n k? h? th?ng bi?t th? & khách s?n 5 sao Vinpearl.

  Vinpearl Land - Khu vui choi có di?n tích 17ha v?i d?y d? các trò choi lý thú d?t tiêu chu?n qu?c t? duy nh?t t?i khu v?c Tây Nam B?.

  Vinpearl Golf Phú Qu?c - sân golf trên d?o l?n nh?t Vi?t Nam, có 18 l? d?t tiêu chu?n qu?c t?.

  Ngay c?nh vu?n thú Vinpearl Safari Phú Qu?c - Thiên du?ng th? gi?i d?ng v?t bán hoang dã l?n d?u tiên t?i Vi?t Nam.

  Có bãi t?m d?p - Bãi Dài du?c vinh danh 1 trong 10 bãi bi?n hoang so d?p nh?t th? gi?i do BBC News bình ch?n.

  Cách th? tr?n Duong Ðông: 20 phút

  Cách sân bay Qu?c t? Phú Qu?c: 35 phút

  T? Grand World Phú Qu?c, khách hàng d? dàng di chuy?n d?n nh?ng d?a danh th?ng c?nh d?p t?i Phú Qu?c nhu: Vu?n Qu?c Gia Phú Qu?c, Hòn Thom, Hòn Khoai, Su?i Ðá Bàn, Làng Chài C? Hàm Ninh, Ch? dêm Phú Qu?c, Ch? dêm Dinh C?u..

  Ti?m nang r?ng l?n c?a d? án

  Sinh l?i ?n d?nh

  Phú Qu?c du?c m?nh danh là thiên du?ng d?o ng?c hi?n nay, do dó lu?ng khách du l?ch tìm d?n Phú Qu?c không ng?ng tang lên. Do dó, v?i ti?m nang du l?ch t?i Phú Qu?c và uu th? vu?t tr?i c?a Condotel Grand World Phú Qu?c, nhà d?u tu hoàn toàn có th? tin tu?ng vào kh? nang sinh l?i c?a d? án.

  Ð?u tu an nhàn

  Grand World Phú Qu?c luôn cam k?t d?t ch?t lu?ng 5 sao và du?c khai thác hi?u qu? nh?t t? nhà d?u tu b?t d?ng s?n hàng d?u. Vì th?, d?u tu vào d? án, quý khách hàng dang n?m trong tay co h?i d?u tu an nhàn v?i l?i nhu?n ?n d?nh.

  Ti?m nang tang giá

  B?t d?ng s?n Phú Qu?c chua bao gi? h?t Hot. Cùng v?i d?c khu kinh t? cùng t?c d? tang tru?ng du l?ch cao, Phú Qu?c h?a h?n s? là di?m nóng b?t d?ng s?n trong tuong lai và kéo theo dó là kh? nang tang giá b?t d?ng s?n. Do dó ch? d?u tu Grand World Phú Qu?c Condotel ch?c ch?n nhà d?u tu du?c hu?ng l?i l?n t? vi?c tang giá tr? và sinh l?i nhu?n l?n.

  Ngh? du?ng d?ng c?p

  Quý khách hàng s? du?c tr?i nghi?m nh?ng k? ngh? du?ng d?nh cao, riêng tu và thu thái nh?t v?i h? sinh thái ti?n ích d?y d?, da d?ng, nh?ng d?ch v? ch?t lu?ng x?ng t?m d?ng c?p thu?ng luu t?i Grand World Phú Qu?c.

  Cam k?t c?a chúng tôi v?i khách hàng

  Luôn cung c?p nh?ng thông tin chính th?ng t? ch? d?u tu.

  Tuy?t d?i b?o m?t thông tin khách hàng.

  Ð?i ngu tu v?n viên chuyên nghi?p, nhi?t tình.

  H? tr? tu v?n tài chính và tu v?n th? tru?ng.

  Tuy?t d?i không thu b?t k? kho?n phí nào t? khách hàng.

  Bán hàng tr?c ti?p ch? d?u tu, không kê chênh, không thu phí.

  Ð? du?c c?p nh?t thông tin chính xác nh?t và m?i nh?t t? ch? d?u d? án Condotel Grand World Phú Qu?c, khách hàng vui lòng liên h? qua Hotline 0979 936 964 - 0909 76 79 71 g?p chuyên viên tu v?n d? du?c h? tr? nhi?t tình.

   

   

Viewing post 1 (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic. Login to reply