Är du vår nästa talang inom Business Intelligence?

 • Om företaget

  RGP är ett internationellt konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Finance & Accounting, Human Capital, Information Management och Supply

  Chain. Vi hjälper våra kunder att genomföra förändringar som är avgörande för deras verksamheter. Våra viktigaste värderingsord är professionalism, ägarskap, talang, integritet, entusiasm och lojalitet. RGP har cirka 3 300 konsulter fördelade på 68 kontor världen över och långa relationer med flera av världens ledande bolag inklusive mer än hälften av Fortune 500.

  Om jobbet

  Just nu så söker vi en konsult till Stockholm för anställning inom Information Management, (IM). Våra IM konsulter arbetar med systemrelaterade projekt. Exempel på projekt kan vara förstudier, utvecklingsprojekt, implementationer samt uppföljning av befintliga beslutstödslösningar. Du kommer även att arbeta internt med affärsutveckling och att finna kreativa lösningar på våra kunders behov. Som person är du driven och vill hela tiden utvecklas. Du är en naturlig projektledare med ett lösningsorienterat förhållningssätt.

  Önskan om kompetens och personliga egenskaper

  - Ekonom med 5-7 års arbetslivserfarenhet

  - Starkt systemintresse (exempelvis Excel VBA, SQL samt beslutsstödssystem) samt förståelse för hur system påverkar verksamheten

  - God förståelse för Business Intelligence (applikationskunskap är ett önskemål men inte ett krav)

  - Du har erfarenhet från en verksamhetsnära linjeroll och/eller som konsult (båda är meriterande men inte ett krav)

  - Du är driven och motiveras av att ständigt utvecklas

  För att passa in på RGP och vår affärskultur är det viktigt att du är en team player som alltid ser till kundens bästa. Vi lyckas tillsammans med det vi gör och ser det som att det är vår kund som lyckas med ett uppdrag.

  Vi erbjuder dig ett arbete i dynamisk internationell miljö med stora utvecklingsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att vi har gemensamma värderingar.

  Låter denna tjänst intressant vill gärna träffa dig så snart som möjligt för att få veta mer om dig och din bakgrund. Skicka ditt CV till se.recruitment@rgp.com eller kontakta Jenny Stiernstedt på 070 14 18 878 vid frågor om tjänster. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.

  Ansökan: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/356aac6a1d5d

 • Translate.google.com (Swedish detected)


  About the company

  RGP is an international consulting company that offers qualified consulting services in Finance & Accounting, Human Capital, Information Management and Supply

  Chain. We help our customers to implement the changes that are crucial to their businesses. Our main värderingsord are professionalism, ownership, talent, integrity, enthusiasm and loyalty. RGP has about 3,300 consultants spread across 68 offices worldwide and longstanding relationships with many of the world's leading companies, including more than half of the Fortune 500th

  about the job

  Right now we are looking for a consultant to Stockholm for employment in the Information Management (IM). Our consultants work with IM systems related projects. Examples of projects can be feasibility studies, development, implementations and monitoring of existing decision support solutions. You will also work internally with business development and finding creative solutions to our customers' needs. As a person you are driven and want to constantly evolve. You are a natural project managers and solution-oriented approach.

  The desire for competence and personal qualities

  - Accountant with 5-7 years of work experience

  - Strong systems of interest (for example, Excel VBA, SQL, and decision support systems) as well as an understanding of how systems affect business

  - Good understanding of Business Intelligence (application knowledge is a preference but not a requirement)

  - You have experience from a business near the line role and / or as a consultant (both is a plus but not a requirement)

  - You are driven and motivated to continually evolve

  In order to fit in to the RGP and our business, it is important that you are a team player who always looks to the customer best. We succeed together with what we do and it looks like it's our customers who succeed in a mission.

  We offer you a job in a dynamic international environment with great opportunities for development. We place great emphasis on your personal characteristics and that we have common values.

  Sounds interesting this service would love to meet you as soon as possible to get to know more about you and your background. Send your CV to se.recruitment@rgp.com or contact Jenny Stiernstedt at 070 14 18 878 For questions about this service. The selection and interview process is ongoing and the service can be added before the deadline.

  Lowell


  --help us help you! If you post a question, make sure you include a CREATE TABLE... statement and INSERT INTO... statement into that table to give the volunteers here representative data. with your description of the problem, we can provide a tested, verifiable solution to your question! asking the question the right way gets you a tested answer the fastest way possible!

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic. Login to reply