http://www.sqlservercentral.com/blogs/dugi/2008/07/10/sql-server-2005-komponentet/

Printed 2017/08/22 05:10PM

SQL Server 2005 - Komponentet

By Dukagjin Maloku, 2008/07/10

Ok! Po japim informacione te shkurta rreth komponenteve te SQL Server 2005 dhe ato jan:

Kryesisht permbane te gjitha serviset qe kan te bejne me ruajtjen e te dhenave, manipulimin me to si dhe sigurimin e tyre. Ne vete ka veglat per krijimin dhe menaxhimin e objekteve te nderlidhura ne baza relacionale ndermjet vete si dhe perkrah shume tipare dhe karakteristika te SQL Server 2005.

Permbane te gjitha veglat per krijimin dhe menaxhimin e OLAP - OnLine Analytical Processing (Do te japim shpjegime shtes per OLAP dhe OLTP)! Pra kryesisht serviset qe kan te bejne me analizen e te dhenave qe i kemi ne nje apo disa databaza. 

Permbane te gjitha serviset klient dhe server per krijimin, menaxhimin dhe paraqitjen e te dhenave ne menyre tabelare, matricore, grafike si dhe perkrah forma te tjera te raportimit. 

Kryesisht ka te beje me shperndarjen e mesazheve dhe njoftimeve tek shfrytezuesit. 

Eshte grup i vegelave grafike dhe objekteve programuese per zhvendosjen, kopjimin dhe transformimin e te dhenave.


Copyright © 2002-2017 Redgate. All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Use. Report Abuse.