SQL Clone
SQLServerCentral is supported by Redgate
 
Log in  ::  Register  ::  Not logged in
 
 
 

SQL Server 2005 - Komponentet

Ok! Po japim informacione te shkurta rreth komponenteve te SQL Server 2005 dhe ato jan:

  • Database Engine

Kryesisht permbane te gjitha serviset qe kan te bejne me ruajtjen e te dhenave, manipulimin me to si dhe sigurimin e tyre. Ne vete ka veglat per krijimin dhe menaxhimin e objekteve te nderlidhura ne baza relacionale ndermjet vete si dhe perkrah shume tipare dhe karakteristika te SQL Server 2005.

  • Analysis Services

Permbane te gjitha veglat per krijimin dhe menaxhimin e OLAP - OnLine Analytical Processing (Do te japim shpjegime shtes per OLAP dhe OLTP)! Pra kryesisht serviset qe kan te bejne me analizen e te dhenave qe i kemi ne nje apo disa databaza. 

  • Reporting Services

Permbane te gjitha serviset klient dhe server per krijimin, menaxhimin dhe paraqitjen e te dhenave ne menyre tabelare, matricore, grafike si dhe perkrah forma te tjera te raportimit. 

  • Notification Services

Kryesisht ka te beje me shperndarjen e mesazheve dhe njoftimeve tek shfrytezuesit. 

  • Integration Services

Eshte grup i vegelave grafike dhe objekteve programuese per zhvendosjen, kopjimin dhe transformimin e te dhenave.

Dukagjin Maloku - Dugi'DBA

Everything that I can post for the SQL Server ...

Comments

No comments.

Leave a Comment

Please register or log in to leave a comment.